Algemene voorwaarden (versie 040830):

Betaling door bedrijf
Betaling dient te geschieden uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum.
Alle eventueel te maken (incasso-)kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Betaling door particulieren
Betaling dient te geschieden voor aanvang van de training.
Alle eventueel te maken (incasso-)kosten zijn voor rekening van de cursist.

Annulering van een inschrijving
Annulering van een inschrijving / aanmelding dient altijd schriftelijk te geschieden.
Bij een annulering van tenminste 10 werkdagen vóór aanvang van het traject is een bedrag van € 50,00 voor inschrijf- en administratiekosten verschuldigd. Bij een avondgroepstraining geldt 5 werkdagen vóór aanvang van het traject.
Bij latere annulering, echter vóór de aanvang van het traject, is 50% van het totale bedrag verschuldigd.
Indien de training op wens van de cursist minder dan 10 werkdagen voor aanvang van de training gepland wordt, wordt bij annulering eveneens 50% van de trainingskosten in rekening gebracht.

Indien een cursist(e) een training ná aanvang wenst te beëindigen, dan is hij/zij 100% van de kosten van de training verschuldigd.

Verplaatsing van de training / trainingstijden
Dit onderwerp is niet van toepassing bij de avondgroepstrainingen.
Verplaatsing van een training is zonder kosten mogelijk tot 10 werkdagen voor aanvang van de training. Indien de training minder dan 10 werkdagen voor aanvang wordt verplaatst, brengen wij 50% van de kosten van de training in rekening.
Indien de training op wens van de cursist minder dan 10 werkdagen voor aanvang van de training gepland wordt, wordt bij verplaatsing eveneens 50% van de trainingskosten in rekening gebracht.

Afzonderlijke trainingstijden kunnen slechts worden verplaatst indien de aanvraag hiertoe tenminste 3 werkdagen voorafgaand aan de oorspronkelijke geplande afspraak wordt gedaan.
Indien men 2 werkdagen van tevoren een afspraak verplaatst, wordt 50% van de les in rekening gebracht; als dat 1 werkdag vóór een afspraak gebeurt, wordt de les als “gegeven” beschouwd.
De cursist/een groep mag per training maximaal drie keer van het recht tot verplaatsing van lestijden gebruikmaken.

Afzonderlijke eCoachmomenten kunnen slechts worden verplaatst indien de aanvraag hiertoe tenminste 2 werkdagen voorafgaand aan de oorspronkelijk geplande tijd(en) wordt gedaan. Indien de cursist op de afgesproken tijd geen contact opneemt met de eCoach en indien de eCoach de cursist zelf ook niet kan bereiken, vervalt het eCoachmoment.
De cursist mag per eCoachtraject maximaal drie keer van het recht tot verplaatsing van eCoachmomenten gebruikmaken, de voorafgesproken termijn van het (deel)traject mag hierbij niet overschreden worden.

Het missen van lessen in een groepstraining
Bij deelname aan een groepstraining is het niet mogelijk om gemiste lessen in te halen dan wel terugvordering van de kosten te vragen.
Mocht u driemaal niet aanwezig zijn, zal de opdrachtgever hiervan op de hoogte worden gesteld.

Groepssamenstelling
Na aanvang van een bedrijfstraining kan de samenstelling van de groep niet meer gewijzigd worden.

Afronding trajecten
De gestarte trainingen/(deel-)trajecten dienen uiterlijk 1 jaar na aanvang te worden afgerond. Bij een eLearningmodule verloopt de toegangscode automatisch na 1 jaar. Aan het einde van iedere training ontvangt de deelnemer een certificaat indien hij minimaal 2/3 van de lessen gevolgd heeft en/of de eindtest met een voldoende afgesloten is. Het certificaat geeft het eindniveau aan volgens het Europees Referentiekader.

Groepsgrootte van avondgroepstrainingen
Een training gaat van start wanneer er minimaal 4 inschrijvingen zijn. Een groep bestaat uit maximaal 9 personen.

Eindtest t.b.v. avondgroepstraining
Aan het einde van de avondgroepstraining wordt test afgenomen. Deze testen blijven eigendom van STE. Inzage van de test is mogelijk. Eindtesten mogen tot 3 weken na de laatste les ingehaald worden. Herexamen is 1 keer mogelijk. Hier zijn extra kosten aan verbonden.

Aansprakelijkheid
STE is niet aansprakelijk voor schade, welke ontstaan is door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens ons geleverde zaken en/of diensten, ook indien deze schade is ontstaan door toedoen van door ons bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, alsmede schade welke het gevolg is van het niet-voldoen van door ons geleverde zaken aan de daaraan gestelde eisen danwel welke het gevolg is van gebreken in de levering door ons.

STE is niet aansprakelijk voor door u geleden schade ten gevolge van redactionele en/of inhoudelijke onjuistheden en/of onvolledigheden in de door en/of namens ons geleverde zaken en/of diensten.