Privacyverklaring

Op onze website maken we gebruik van verschillende cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die gedurende een bezoek aan een website worden opgeslagen op je computer. Sommige cookies zijn nodig voor het juist functioneren van een website, waar andere cookies persoonlijke informatie verzamelen. Cookies van ste.nl zijn veilig voor je pc, laptop, telefoon of tablet.

Functionele cookies
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat je onze website op een prettige manier kunt gebruiken en snel is.

Analytische cookies
Door middel van deze cookies verkrijgen we inzicht in het gebruik van onze website. We maken hiervoor gebruik van cookies ten behoeve van Google Analytics en Google Tag Manager. De privacy van bezoekers blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met behulp van de verkregen data kan de website worden getoetst. Zo kunnen we onder andere fouten en ongemakken opsporen, verbeteringen testen en de gebruikerservaring optimaliseren.

Cookies verwijderen of uitschakelen
De functionele cookies van ste.nl verdwijnen automatisch als je je browser sluit. Andere cookies blijven langer staan, maar kun je via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Maar let wel op: het kan zijn dat de website dan minder goed te gebruiken is.

Artikel 1. Algemene en begripsbepaling

1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan toekent.

1.2 Persoonsgegevens
Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon

1.3 Verwerking van persoonsgegevens
Elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens. 

1.4 Verwerkingsverantwoordelijke
De natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.5 Bewerker
Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.

1.6 Gebruiker van persoonsgegevens
Degene die als medewerker of anderszins geautoriseerd is persoonsgegevens te verwerken. 

1.7 Betrokkene
Degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

1.8 Opdrachtgever
Een natuurlijke of rechtspersoon die aan STE Languages bv en STE Eindhoven bv een opdracht tot dienstverlening heeft gegeven.

1.9 Derden
Ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of bewerker gemachtigd is persoonsgegevens te verwerken. 

1.10 Toestemming van de betrokkene
Elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.

Artikel 2. Reikwijdte

2.1 Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen STE Eindhoven en STE Languages; gevestigd Aalsterweg 3, 5615 CA te Eindhoven.

Artikel 3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

3.1 STE Eindhoven /STE Languages verwerkt gegevens ten behoeve van de volgende doelen:

  • Communicatie met de cursist in het kader van de overeengekomen inburgeringscursus;
  • Gegevensuitwisseling met de IB-groep inzake examens en diploma’s ten behoeve van het Keurmerk Inburgeren
  • Gegevensuitwisseling met de organisatie die het tevredenheidsonderzoek uitvoert ten behoeve van het Keurmerk Inburgeren
  • Rapportage en verantwoording aan de opdrachtgever
  • Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen (denk hierbij aan fiscaal en sociaal verzekeringsrechtelijke wetgeving).

3.2 Persoonsgegevens worden niet verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. 

Artikel 4. Verwerkte gegevens

4.1 Ten hoogste worden de volgende gegevens verwerkt:

  • Algemene persoonsgegevens zoals adres telefoonnummer emailadres geslacht, bedrijf, geboortedatum
  • Gegevens inzake nationaliteit, geboorteland en identificatiegegevens (BSN indien DUO cursist)
  • Gegevens inzake uitkering, opleiding, werk en taalbeheersing

Artikel 5. Verwerken van persoonsgegevens

5.1 De verwerkingsverantwoordelijke is aanspreekbaar voor het goed functioneren van de verwerking van de persoonsgegevens en voor de naleving van de bepalingen van dit reglement. Zijn handelen, met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens en de verstrekking van gegevens wordt bepaald door dit reglement.

5.2 De verwerkingsverantwoordelijke treft de nodige voorzieningen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens. Hij draagt tevens zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de persoonsgegeven tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan.

5.3 Persoonsgegevens worden verwerkt indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de verantwoordelijke onderworpen is.

5.4 De verwerking van gegevens inzake etniciteit en gezondheid genieten specifieke aandacht. Gegevens inzake etniciteit en gezondheid worden verwerkt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Artikel 6. Toegang tot persoonsgegevens

6.1 Alleen die medewerkers hebben toegang tot de persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor hun taakuitoefening en zoals vastgelegd in de functieomschrijving.

6.2 Een ieder die toegang heeft tot de persoonsgegevens heeft een geheimhoudingsplicht ter zake van de gegevens waarvan hij op grond van die toegang heeft kennisgenomen.

6.3 Derden die door STE Eindhoven/STE Languages zijn ingehuurd om werkzaamheden te verrichten, hebben toegang tot de verwerkingen van persoonsgegevens, voor zover dit noodzakelijk is voor hun taakuitoefening en worden via een contractuele overeenkomst gehouden aan de geheimhoudingsplicht.

Artikel 7. Beveiliging van de persoonsgegevens

7.1 Er wordt zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens. Hiertoe worden de gegevens beveiligd.

7.2 De verwerkingsverantwoordelijke stelt beveiligingsvoorschriften voor de persoonsgegevens op. Deze zijn terug te vinden in het beveiligingsbeleid.

Artikel 8. Verstrekking van persoonsgegevens

8.1 Tenzij zulks noodzakelijk is ter uitvoering van een wettelijk voorschrift is voor verstrekking van persoonsgegevens aan derden de toestemming nodig van betrokkene.

8.2 In het geval dat de cursist door de werkgever is ingeschreven voor een training worden persoonsgegevens en behaalde resultaten teruggekoppeld aan de werkgever.

Artikel 9. Inzage van opgenome gegevens

9.1 De betrokkene heeft recht op inzage in en afschrift van de op zijn/haar persoon betrekking hebbende gegevens. De betrokkene kan deze gegevens zelf aanpassen in het cursistenportaal op www.ste.nl en een overzicht van zijn gegevens opvragen.

9.2 Aan een verzoek als bedoeld in dit artikel wordt binnen vier weken na ontvangst van het verzoek voldaan.

9.3 Het recht op inzage wordt alleen toegestaan aan betrokkene of diens gemachtigde. Betrokkene of diens gemachtigde dienen zich te kunnen legitimeren.

9.4 De verwerkingsverantwoordelijke kan weigeren aan een in dit artikel bedoeld verzoek te voldoen voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming de rechten en vrijheden van anderen, de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten.

9.5 Voor de verstrekking en verzending van afschriften mag een vergoeding in rekening worden gebracht. De hoogte van deze vergoeding is vastgelegd in het Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene WBP. Deze treft u aan in bijlage 1.

Artikel 10. Aanvulling, correctie of verwijderen van opgenomen gegevens

10.1 Desgevraagd worden de opgenomen gegevens aangevuld met een door de betrokkene afgegeven verklaring met betrekking tot de opgenomen gegevens.

10.2 Zijn opgenomen gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift van de verwerking, dan dient de betrokkene een schriftelijk verzoek in bij de verwerkingsverantwoordelijke waarin wordt verzocht om verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van de gegevens. De verwerkingsverantwoordelijke beslist niet voordat de functionaris, die de gegevens heeft verzameld of diens opvolger of waarnemer, is gehoord.

10.3 Binnen vier dagen na ontvangst van het verzoek bericht de verantwoordelijke de verzoeker schriftelijk of, dan wel in hoeverre aan het verzoek zal worden voldaan. Een weigering is met redenen omkleed.

10.4 Verwijdering blijft achterwege voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.

10.5 De verantwoordelijke draagt zorg dat een beslissing tot aanvulling, correctie of verwijdering zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

10.6 In geval van verwijdering van gegevens wordt in de gegevens een verklaring opgenomen dat op verzoek van betrokkenen de gegevens zijn verwijderd.

Artikel 11. Recht van verzet bij levering gegevens aan derden

11.1 Indien gegevens worden verwerkt in verband met de totstandbrenging of de instandhouding van een directe relatie tussen de verantwoordelijke of een derde en de betrokkenen met het oog op werving voor commerciële of charitatieve doelen, moet de betrokkene uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven voor deze verwerking. De betrokkene kan hiertegen bij de verantwoordelijke te allen tijde kosteloos verzet aantekenen.

11.2 De verantwoordelijke zal in het geval van verzet maatregelen treffen om deze vorm van verwerking terstond te beëindigen.

Artikel 12. Bewaartermijnen

12.1 Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

12.2 Tenzij anders bepaald eindigt de bewaartermijn twee jaar na het laatste contact met betrokkene.

12.3 Na beëindiging van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst worden alle tot de natuurlijke persoon terug te herleiden gegevens, data en/of twee jaar na beëindiging van de begeleiding van de cliënt verwijderd. De gegevens die noodzakelijk zijn voor de wettelijke bewaarplicht blijven zeven jaar bewaard. Deze gegevens zijn niet rechtstreeks terug te herleiden naar de persoon.

Artikel 13. Klachten

13.1 Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of indien hij andere redenen heeft tot klagen, dient hij zich te wenden tot de verantwoordelijke. Tevens is er de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

13.2 De verantwoordelijke zal de klacht conform het geldende klachtenreglement in behandeling nemen.

Bijlage 1: Besluit Kostenvergoeding rechten betrokkene AVG

Betrokkene kan een verzoek indienen bij de verwerkingsverantwoordelijke van het reïntegratiebedrijf om aan hem mede te delen of er persoonsgegevens worden verwerkt, en zo ja welke. De vergoeding voor de kosten van dit verzoek bedraagt € 0,23 per pagina met een maximum bedrag van € 4,50 per verzoek. Als de gegevens op een andere manier dan op papier worden verstrekt mag de verantwoordelijke een redelijke vergoeding in rekening brengen met dien verstande dat deze ten hoogste € 4,50 bedraagt.

Van deze regel mag afgeweken worden door een vergoeding van ten hoogste € 22,50 te vragen als het afschrift uit meer dan honderd pagina’s bestaat of als het bericht zeer moeilijk te verkrijgen is en onevenredig veel tijd kost vanwege de aard van verwerking. Bijvoorbeeld delen van gegevens zijn nog ondergebracht in een oud informatiesysteem, de gegevens zijn alleen nog beschikbaar via back-up procedures. Kortom er moet sprake zijn van een onevenredig grote inspanning.

De verantwoordelijke mag voor de kosten voor het in behandeling nemen van een verzet, zoals bedoeld in artikel 10 van het privacyreglement, een redelijke vergoeding in rekening brengen, met dien verstande dat deze ten hoogste € 4,50 bedraagt.

Volg ons op LinkedIn