ERK

Over het ERK

23 februari 2021

Bij de bepaling van het startniveau hanteert STE Languages de niveauaanduidingen van het Europees Referentiekader (ERK). In dit artikel zal gesproken worden over het Europees Referentiekader en de verschillende niveaus binnen het ERK. Onderaan het artikel kun je een link vinden naar de officiële documentatie van het ERK met alle details per niveau.

Geschiedenis

De Raad van Europa publiceerde in 2001 het ‘Common European Framework of Reference for Languages’ (CEFR of CEF). Het doel van het CEFR was om taalniveaus voor moderne vreemde talen in Europa beter te vergelijken. Het initiatief kadert in het Europese beleid om meertaligheid in Europa te bevorderen.

Om het CEFR toegankelijker te maken voor het onderwijs Nederlands, publiceerde de Nederlandse Taalunie in 2006 de vertaling ‘Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen: Leren, Onderwijzen, Beoordelen’, kort gezegd het Europees Referentiekader (ERK).

In heel Europa wordt inmiddels het Europees Referentiekader gebruikt in het vreemdetalenonderwijs. Zo zijn in Nederland en Vlaanderen de eindtermen voor vreemde talen in het secundair onderwijs gekoppeld aan het ERK. Europese culturele instellingen en taalaanbieders hebben dan ook weer cursussen en examens gekoppeld aan het ERK. Voor Nederlands geldt dit onder meer voor het ‘Certificaat Nederlands als Vreemde Taal’ en voor het ‘Staatsexamen NT2’.

Werking

Het Europees Referentiekader onderscheidt 5 vaardigheden, namelijk: lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken voeren. Daarnaast onderscheidt het ERK 6 niveaus van taalbeheersing, van beginner tot bijna moedertaalspreker. De niveaus gaan uit van zogenaamde can-do-statements, waarin wordt beschreven wat iemand kan in de betreffende taal. De niveaus zijn van laag naar hoog, als volgt: A1, A2, B1, B2, C1 en C2.

In principe kunnen de zes niveaus weer opgedeeld worden in drie niveaus: A, B en C. Niveau A is van toepassing op basisgebruikers van de taal. Zij kunnen zich in talig opzicht nog niet zelfstandig redden. Niveau B is van toepassing op zogenaamde onafhankelijke taalgebruikers. Zij kunnen zich wel zelfstandig redden in de nieuwe taal. Wie op C-niveau functioneert, is een vaardige gebruiker. Zij spreken de taal met groot gemak.

Om studenten nog beter te helpen met het machtig worden van een nieuwe taal hebben wij bij STE Languages in de lesplannen tussenstappen gemaakt. Want wellicht ben je al verder dan het A1 niveau maar nog net niet op A2. Hieronder zullen de niveauverschillen beknopt worden beschreven.

A1

Kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen gericht op de bevrediging van concrete behoeften begrijpen en gebruiken. Kan zichzelf aan anderen voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals waar hij/zij woont, mensen die hij/zij kent en dingen die hij/zij bezit. Kan op een simpele wijze reageren, aangenomen dat de andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid is om te helpen.

A2

Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang (bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk). Kan communiceren in simpele en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling over vertrouwde en alledaagse kwesties vereisen. Kan in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van directe behoeften beschrijven.

B1

Kan de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd. Kan zich redden in de meeste situaties die kunnen optreden tijdens het verblijf in gebieden waar de betreffende taal wordt gesproken. Kan een redelijk lopende tekst produceren over onderwerpen die vertrouwd of die van persoonlijk belang zijn. Kan een beschrijving geven van ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities en kan redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen.

B2

Kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van (technische) besprekingen in het eigen vakgebied. Kan zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit voor een van de partijen inspanning met zich meebrengt. Kan duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over een breed scala van onderwerpen, kan een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties.

C1

Kan een uitgebreid scala van veeleisende, lange teksten begrijpen en de impliciete betekenis herkennen. Kan zichzelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder daarvoor aantoonbaar naar uitdrukkingen te moeten zoeken. Kan flexibel en effectief met taal omgaan ten behoeve van sociale, academische en beroepsmatige doeleinden. Kan een duidelijke, goed gestructureerde en gedetailleerde tekst over complexe onderwerpen produceren en daarbij gebruik maken van organisatorische structuren en verbindingswoorden.

C2

Kan alles wat hij/zij hoort of leest gemakkelijk begrijpen. Kan informatie die afkomstig is van verschillende gesproken en geschreven bronnen samenvatten, argumenten reconstrueren en hiervan samenhangend verslag doen. Kan zichzelf spontaan, vloeiend en precies uitdrukken en kan hierbij fijne nuances in betekenis, zelfs in complexere situaties onderscheiden.

Bij STE Languages werken wij bij voorkeur met trajecten van 30 uur en daar hebben we onze niveau-indeling op aangepast: A1-, A1, A1+, A2, A2+, B1-, B1, B1+, B2 en C1.

Meer weten?

Klik hier voor een gedetailleerdere beschrijving van de niveau-aanduidingen.

Je kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen via info@ste.nl of via +31 (0)40 245 28 60.

Volg ons op LinkedIn